Όνομα εταιρείας

Άτομο cotact

Κατεύθυνση

Poblacion

Γονείς

Fax

Εταιρεία δραστηριότητα

Ταχυδρομικός Κώδικας

Επαρχία

Τηλέφωνο

Email

Σχόλια

He leido y acepto las clausulas de la protección de datos.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 15/1999, το 13 Δεκεμβρίου, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από Carter, le informamos de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a Borja Cortina Riestra con NIF: 10882436-D, con la finalidad de gestionar los datos de contacto y poder responder a las consultas realizadas a través de este formulario Web. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας πρόσβασης, διόρθωση, την ακύρωση και αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς, ανακοίνωση αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρικό: info@elpalaciogijon.com.

Επικοινωνία

Εστιατόριο Palace

Έδρα του την Μαρκήσιος, 3.

33201 Gijón. Αστούριας.

Τηλέφωνο 985 34 13 68

Email: info@elpalaciogijon.com